© Copyright ESWD Everything Starts with Data (hierna te noemen ESWD). Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie op deze website bij ESWD. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door ESWD. ESWD voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door ESWD. 

Mocht bepaalde informatie niet juist zijn of vragen opleveren, dan vernemen wij dat graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op de toegang tot deze website (www.everythingstartswithdata.nl) zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Door contact te leggen met deze website stemt u in met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is copyright van ESWD Everything Starts with Data (verder te noemen ESWD). Het overnemen van de teksten op deze website is alleen mogelijk na toestemming. Illustraties, grafisch materiaal, woord- en/of beeldmerken mogen alleen worden overgenomen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ESWD.

ESWD besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie op haar websites. Toch kunnen deze websites onjuistheden, onvolkomenheden of technische gebreken bevatten. ESWD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (materiële of immateriële) schade als gevolg van eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of gebreken, noch voor problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden van de informatie.

Mocht bepaalde informatie niet juist zijn, dan vernemen wij dat graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Privacy is een hot topic! op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving, op basis van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wetgeving vraagt het een en ander van alle organisaties die persoonlijke gegevens vastleggen van inwoners van de Europese Unie. 
De AVG legt regels op over het verwerken van persoonsgegevens en de rechten van de personen van wie u deze gegevens opslaat. Ook hier vormen data en data management dus weer het vertrekpunt:

 • welke gegevens, welke data leg ik vast?
 • waarvoor gebruik ik deze gegevens, in welke processen gebruik ik deze gegevens?
 • kan ik mijn klanten inzicht geven in de opgeslagen gegevens?
 • hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
 • kunnen de gegevens ook gewijzigd of verwijderd worden?
 • etc.

Het hebben van kwalitatief goede data die op een goede en efficiente manier beheerd wordt, biedt een solide basis voor het implementeren van de AVG (of GDPR) in uw organisatie.

Er worden veel events, trainingen, cursussen, webinars, radiospotjes etc. op ons afgevuurd. Er wordt gesproken over de grote impact en hoge boetes bij het niet voldoen aan deze nieuwe wetgeving! Het is waar dat er veel op ons afkomt, maar laten we ons vooral niet bang laten maken. Met nuchter nadenken en een goed plan van aanpak is ook deze horde te nemen. Sterker nog, bij een goede aanpak hoeft de AVG geen horde te zijn die je nu eenmaal moet nemen, maar biedt het kansen om de organisatie en processen te verbeteren, om vertrouwen bij klanten te vergroten en je als organisatie te onderscheiden ten opzichte van concurrenten. Hiermee wordt de nieuwe privacy wetgeving een kans in plaats van een bedreiging!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Op basis van onze kennis en ervaring kunnen wij bijvoorbeeld het volgende voor u betekenen:

 • het creëren van bewustwording van het belang van privacy en draagvlak voor het uitvoeren van een programma om aan de nieuwe wetgeving te voldoen
 • het uitvoeren van een Nulmeting om te bepalen waar uw organisatie staat met betrekking tot privacy
 • het ondersteunen bij of maken van een Register van Verwerkingen
 • het maken en uitwerken van een plan van aanpak om compliant te worden met de AVG
 • ondersteuning bij het implementeren van het plan van aanpak, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een verwerkingenregister en het uitvoeren van Privacy Impact Assesments (PIA's)
 • ...

Data Management is eigenlijk de vervolgstap op het verbeteren van de kwaliteit van uw data. De kwaliteit van data moet namelijk op peil gehouden worden, dit is geen eenmalige actie! De opgeschoonde en gecorrigeerde data wordt in uw organisatie gebruikt en dus ook gewijzigd. Bij deze wijzigingen zal de kwaliteit ook gecontroleerd moeten worden om zodoende de kwaliteiteit van uw hele dataset te garanderen. Datakwaliteitscontroles dienen daarom in al uw dataverwerkingsprocessen geintegreerd te worden.
Een goed beheer van uw data bevat de volgende aspecten:

 1. datakwaliteit, voor het op peil brengen en houden van de kwaliteit van uw dataset
 2. verrijking van uw dataset met externe gegevens, om uw dataset completer te maken c.q. uit te breiden met aanvullende informatie
 3. voldoen aan wettelijke regels, zoals bijvoorbeeld de nieuwe privacy wetgeving uit Europa (AVG)
 4. het inrichten van een centraal klantbeeld, voor het creëren van een eenduidig overzicht van al uw klanten

Verrijking van uw dataset

Naast het op orde brengen van uw bestaande dataset is het wellicht interessant of zelfs noodzakelijk om uw dataset ter verrijken c.q. aan te vullen met externe data van dataproviders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

 • verhuisdata van natuurlijke personen,
 • kredietwaardigheidscheck van natuurlijke personen of bedrijven
 • een overledenencheck bij natuurlijke personen
 • aanvullende bedrijfsgegevens (zoals bestuurders, aantal medewerkers, concernstructuren) van een rechtspersoon.

Ook hier komen datakwaliteitscontroles om de hoek kijken. Denk hier bijv. aan het matchen van de ingekochte data tegen uw eigen dataset. De aanvullende gegevens moeten wel aan de correcte interne gegevens gekoppeld worden.

Voldoen aan wettelijke regels

Afhankelijk van het soort organisatie zult u ook in meerdere of mindere mate moeten voldoen aan lokale, Europese of wellicht zelfs wereldwijde wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn:

 • de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG) vanuit Europa. Deze AVG is van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens opslaan van inwoners van de Europese Unie. Zie Privacy & AVGvoor meer informatie hierover.
 • financiële instellingen moeten al hun nieuwe en bestaande klanten screenen tegen diverse sanctielijsten, zoals lokale, Europese of Amerikaase terrorisme-lijsten. Dit om te voorkomen dat deze instellingen zaken doen met mensen die op deze lijsten staan. 

Ook hier spelen datakwaliteitscontroles (zoals het matchen van klantgegevens tegen sanctielijsten) en het hebben van een kwalitatief hoogwaardige dataset een belangrijke rol. Hoe beter uw dataset is, hoe makkelijker het is om uw klanten op een geautomatiseerde en betrouwbare manier te screenen. Hoe beter uw dataset is, hoe makkelijker het wordt om aan de rechten van natuurlijke personen (op basis van de AVG) te voldoen.

Centraal klantbeeld

Veel organisaties beginnen klein, met slechts 1 of enkele systemen. Echter, op het moment dat een bedrijf gaat groeien, ontstaan er meer systemen en/of datatabases. Het wordt dan lastiger om overzicht over al deze systemen te houden, om bijvoorbeeld een eenduidig overzicht van klanten te creëren en bij te houden, met hierbij bijvoorbeeld een overzicht van alle producten die de individuele klanten afnemen. Zo'n overzicht is cruciaal om uw klanten bijvoorbeeld relevante aanbiedingen te kunnen doen (cross-sell en upsell). Maar ook leert u uw klanten hiermee beter kennen en bent u in staat een betere klantbeleving te bieden en daardoor hogere klanttevredenheid en retentie te realiseren.

Een mogelijke oplossing hiervoor is het opzetten van een eenduidig klantbeeld oplossing (Single Customer View / Master Data Management). Hierbij worden de gegevens uit de diverse systemen gecombineerd om dit eenduidige beeld van klanten en bijv. afgenomen producten te genereren. Naast goede software en tooling om dit eenduidige klantbeeld op te zetten, is ook hier het hebben van kwalitatief goede data en goed data management cruciaal. Alleen het opzetten van een eenduidig klantbeeld op basis van betrouwbare gegevens zal resulteren in een betrouwbaar en eenduidig klantbeeld!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Op basis van onze kennis en jarenlange ervaring kunnen wij het volgende voor u betekenen:

 • Ondersteuning bij en het maken en uitwerken van een plan van aanpak voor een passende data management strategie voor uw organisatie, waarin de hierboven genoemde aspecten allemaal aan bod komen
 • Ondersteuning bij het implementeren van het plan van aanpak
 • Ondersteuning bij en uitvoeren van activiteiten om uw dataset te verrijken met externe gegevens
 • Ondersteuning bij het selecteren van leveranciers voor het verrijken van uw dataset
 • Ondersteuning bij en het uitvoeren van activiteiten om te zorgen dat uw organisatie aan de wettelijke regels voldoet
 • Ondersteuning bij het het uitvoeren van activiteiten voor het realiseren van een centraal klantbeeld
 • Ondersteuning bij een selectietraject voor een leverancier van een centraal klantbeeld oplossing
 • ...

Goede data, waarbij data informatie wordt, is essentieel om in welke organisatie dan ook uw werk op een goede manier te kunnen doen en daarmee dus succesvol te kunnen zijn. De kwaliteit van de opgeslagen data is dus cruciaal, de kwaliteit bepaalt of u naderhand iets met de data, de informatie, kunt doen.

Het vastleggen van data is één ding, het correct vastleggen van data is een tweede. Op het moment dat data wordt vastgelegd, wil u zeker stellen dat deze data actueel, correct, compleet en uniek is. Om de contactgegevens van een klant als voorbeeld te gebruiken, bij het vastleggen wilt u zeker zijn dat de vastgelegde naam en adres correct en volledig zijn, dat een telefoonnummer en emailadres bestaan. Tevens is het belangrijk om een klant slechts één keer vast te leggen, zodat er geen dubbelen en dus onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Het doel hiervan is om goed en correct met klanten te kunnen communiceren. Om een klant goed aan te kunnen schrijven, op het juiste (email)adres en slechts 1 keer. Het hebben van correcte en kwalitatief goede gegevens maakt dat een boodschap persoonlijker kan worden gemaakt en dat er relevant gecommuniceerd kan worden waardoor de impact groter zal zijn en de response hoger.

Uw data is op orde, en nu?

Na bijvoorbeeld een initiële schoning om de kwaliteit van uw dataset te verbeteren, is uw dataset van goede kwaliteit en kunt u deze inzetten in alle relevante processen in uw organisatie. Bijvoorbeeld zijn naam-, adresgegevens, telefoonnumers en emailadressen gevalideerd, gestandaardiseerd en verbeterd, doublures zijn gedetecteerd en verwijderd. U heeft een uniforme en consistente set van gegevens gecreëerd.

Echter, tijdens het gebruik van de data door uw medewerkers en/of collega's zal de data worden gemanipuleerd. Gegevens worden toegevoegd, gewijzigd en/of verwijderd. Om de datakwaliteit op orde te houden, is het van belang om bij datamanipulaties ook zorg te dragen voor datakwaliteitscontroles. Dit om te voorkomen dat de kwaliteit van uw dataset hard achteruit gaat. Idealiter worden datakwaliteitscontroles toegevoegd aan alle processen (zowel batch als online) waarin de dataset wordt gemanipuleerd. Op deze manier blijft de kwaliteit van uw dataset op orde en is de initiële schoning van uw dataset niet voor niets geweest.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met onze kennis en expertise kunnen wij bijvoorbeeld het volgende voor u betekenen:

 • het creëren van bewustwording van het belang van datakwaliteit en draagvlak voor het uitvoeren van een datakwaliteitsprogramma
 • het uitvoeren van een nulmeting om te bepalen wat de kwaliteit van uw huidige dataset is
 • het maken en uitwerken van een plan van aanpak voor het verbeteren en borgen van de datakwaliteit
 • ondersteuning bij het implementeren van het plan van aanpak
 • ondersteuning bij een selectietraject van tooling voor het verbeteren van de datakwaliiteit
 • het begeleiden en uitvoeren van een datamigratie van één of meerdere bestaande systemen naar een nieuw systeem
 • ...